Ασφαλιστικές εισφορές: Τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ

Ασφαλιστικές εισφορές: Τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ

Με απόφασή του το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε ως απαράδεκτη προσφυγή για την ακύρωση «ειδοποίησης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης Τομέα Νομικών του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση, η προσβαλλόμενη ειδοποίηση δεν επιφέρει καμία έννομη συνέπεια και ως εκ τούτου στερείται εκτελεστού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, Πρόεδρο της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, η άποψη αυτή ίσως πρέπει να ιδωθεί εκ νέου υπό το πρίσμα των νέων διατάξεων του ν.4670/2020 καθόσον εκεί το ειδοποιητήριο είναι εκκαθαρισμένο και απαιτητό.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η διαδικασία βεβαίωσης-είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών ρυθμίζεται πλέον ενιαία για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι δε ασφαλισμένοι μπορούν να ασκήσουν κατά των εκτελεστών πράξεων βεβαίωσης της οφειλής τους που εκδίδονται στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ένδικα βοηθήματα.

Απόσπασμα της απόφασης

10. Επειδή, η προσβαλλόμενη από 14.2.2017 «ειδοποίηση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης Τομέα Νομικών του Ε.Φ.Κ.Α δεν φέρει ημερομηνία έκδοσης ούτε υπογραφή και περιγραφή του διοικητικού οργάνου που την εξέδωσε, ενώ, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της, με αυτή επιχειρείται η ενημέρωση – υπενθύμιση της προσφεύγουσας δικηγόρου σχετικά με την ύπαρξη και το ύψος των εισφορών της, μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, προκειμένου να προβεί στην καταβολή τους.

Ειδικότερα, η προσβαλλόμενη ειδοποίηση, η οποία δεν φέρει τα στοιχεία της, προβλεπόμενης από το άρθρο 101 του ν. 4172/2013 και της, κατ’ εξουσιοδότησης αυτού εκδοθείσας υπ’αριθμ. Φ.80000/οικ.23795/791/5.8.2013 υπουργικής απόφασης, «Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής» (βλ. ανωτέρω σκ. 4 και 5), δεν επέχει θέση πράξης καταλογισμού των οφειλόμενων από την προσφεύγουσα εισφορών, δηλαδή επακριβούς προσδιορισμού της γεννηθείσας έναντι του καθού οικονομικής της υποχρέωσης, η έκταση της οποίας, άλλωστε, δεν ήταν σαφής κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω ειδοποίησης, ενόψει της έλλειψης, κατά τα προαναφερθέντα, στοιχείων σχετικά με το εισόδημα της προσφεύγουσας  κατά το προηγούμενο. φορολογικό έτος 2016.

Πηγή: lawspot.gr

Skip to content