Αποζημίωση λόγω θανάτου ασθενούς από ιατρική αμέλεια

Αποζημίωση λόγω θανάτου ασθενούς από ιατρική αμέλεια

Πρόκειται για δύο εξαιρετικές αποφάσεις ως προς τη σύνθεση και την αναλυτική αιτιολόγηση της κρίσεώς τους. Συγχαρητήρια και στους πρωτόδικους Δικαστές και στους Δικαστές του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Δε συνηθίζω να κάνω παρατηρήσεις επί αποφάσεων, αλλά αυτή τη φορά το αξίζουν.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 782 /2018

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής 14123/16-11-2016

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης ανακοίνωσης δίκης-προσεπίκλησης-παρεμπίπτουσας αγωγής 14350/21-11-2106

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης πρόσθετης παρέμβασης 17/03-01-2017

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους: Δικαστές…, Πρόεδρο Πρωτοδικών, …, Πρωτοδίκη-Εισηγητή, …., Πρωτοδίκη, και από τη Γραμματέα ….

Πρόεδρος Πρωτοδικών- Ολυμπία Κορέα, Πρωτοδίκης-Εισηγητής- Ιωάννης Μαμαδάς, Πρωτοδίκης- Σοφία Τρίμμη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του κατά τη δικάσιμο της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, για vα κρίνει την υπόθεση που αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ-ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: (1) …. χήρας …., το γένος ….., κατοίκου …… (οδό: … αριθμό: …), κατόχου του …… αριθμού φορολογικού μητρώου, (2) … ..του .., κατοίκου …., κατόχου του ….αριθμου φορολογικού μητρώου, (3) …. του …, κατοίκου …. (οδό: .. αριθμός ..), κατόχου του …. αριθμού φορολογικού μητρώου, ατομικά για τοv εαυτό της και με τηv ιδιότητα της συνασκούσας τη γονική μέριμνα του ανήλικου γιου της … του .., και (4) …. του …., κατοίκου …(οδός… αριθμός …), κατόχου του …..αριθμού φορολογικού μητρώου, με τηv ιδιότητα του συvασκούvτος τη γονική μέριμνα του ανήλικου γιου του ……., οι οποίοι κατάθεσαν προτάσεις διά του πληρεξούσιου Δικηγόρου τους Νικολάου Διαλυvά του Αθανασίου (Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 1529), κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός 26ης Οκτωβρίου αριθμός 26), χωρίς να παρασταθούν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΟΣ ΤΗ ΔΙΚΗ- ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΟΣ- ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ- ΥΠΕΡ ΟΥ Η ΠΡΌΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «,,,,,,,,», το οποίο εδρεύει στη …….. (επί του

…..) και νόμιμα εκπροσωπείται, είναι κάτοχος του …. αριθμού φορολογικού μητρώου και κατέθεσε προτάσεις διά του πληρεξούσιου Δικηγόρου του… του …(Α Μ. Δ.Σ.Θ. …), κατοίκου …(οδός … αριθμός …), χωρίς vα παρασταθεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

Οι προτάσεις του εvαγομέvου – αvακοινώvοντος τη δίκη­ – προσεπικαλούvτος- παρεμπιπτόvτως ενάγοντος συνυπογράφονται από τους ασκούμενους Δικηγόρους ….., …. και….. .

ΤΗΣ ΛΗΠΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ­ – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: ανώνυμης

ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής εταιρίας με τηv επωνυμία «….», η οποία εδρεύει στην ….(…. αριθμός …) και νόμιμα εκπροσωπείται, είναι κάτοχος του ….αριθμού φορολογικού μητρώου και κατάθεσε προτάσεις διά του πληρεξούσιου Δικηγόρου της …..του …(Α.Μ. Δ.Σ.Θ. …), κατοίκου ….(οδός ….αριθμός …), χωρίς vα παρασταθεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου

Οι ενάγοντες -καθ’ ων η πρόσθετη παρέμβαση κατέθεσαν την 16-11-2016 τη με ίδια ημερομηνία αγωγή τους με αντικείμενο την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης. Σχετικά συvτάχθηκε η με αριθμό 14123/16-11-2016 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, στην οποία μνημονεύεται η υποχρέωση των διαδίκων προς κατάθεση προτάσεων εντός προθεσμίας εκατό (100) ημερών, δηλαδή έως την 24-02-2017. Οι ενάγοντες-καθ’ ωv η πρόσθετη παρέμβαση κατάθεσαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου την 24-02-2017 τις με ίδια ημερομηνία προτάσεις τους και την 10-03-2017 την από 09-03-2017 προσθήκη στις προτάσεις τους. Από την άλλη, το εναγόμεvο-αvακοιvώvον τη δίκη-προσεπικαλόν-παρεμπιπτόvτως ενάγον κατάθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου την 24-02-2017 τις με ίδια ημερομηνία προτάσεις του, την 09-03-2017 την από 08-03-2017 προσθήκη στις προτάσεις του και την 13-03-2017 την με ίδια ημερομηνία συμπληρωματική προσθήκη στις προτάσεις του. Μετά το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας με την από 06-04-2017 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου ορίστηκε η συζήτηση της υπόθεσης στη δικάσιμο, η οποία μνημονεύεται στηv αρχή της απόφασης, αυτή δε εγγράφηκε στο με κωδικό 901 και υπό στοιχείο Κ πινάκιο υπό τοv αριθμό 3, ενώ με την από 18-09-2017 πράξη της Προέδρου του παρόντος Τμήματος ορίστηκε ο Εισηγητής.

Το εvαγόμεvο-ανακοιvώνοv τη δίκη-προσεπικαλόv-παρεμπιπτόντως ενάγον-υπέρ ου η πρόσθετη παρέμβαση κατάθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου την 21-11-2016 την από 18-11-2016 ανακοίνωση δίκης-προσεπίκληση-παρεμπίπτουσα αγωγή με αντικείμενο την κλήση της λήπτριας της αvακοίvωσης­ προσεπικαλούμεvης – παρεμπιπτόντως εvαγομέvης- προσθέτως παρεμβαίνουσας σε παρέμβαση στη δίκη μεταξύ του ίδιου και των εναγόντων, η οποία άνοιξε με την κατά τα ανωτέρω κύρια αγωγή των τελευταίων, και τηv άσκηση παρεμπίπτουσας αγωγής σε βάρος της λήπτριας της αvακοίvωσης- προσεπικαλούμεvης­ – παρεμπιπτόντως εναγομέvης-προσθέτως παρεμβαίνουσας. Σχετικά συντάχθηκε η με αριθμό 14350/21-11-2016 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, στην οποία μvημοvεύεται η υποχρέωση τωv διαδίκων προς κατάθεση προτάσεων εντός προθεσμίας εκατό (100) ημερών από τηv κατάθεση της κύριας αγωγής, δηλαδή έως την 24-02-2017. Το εvαγόμεvο-αvακοινώvοv τη δίκη-προσεπικαλόv-παρεμπιπτόvτως ενάγον-υπέρ ου η πρόσθετη παρέμβαση κατάθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τηv 24-02-2017 τις με ίδια ημερομηvία προτάσεις του και τηv 09-03-2017 την από 08-03-2017 προσθήκη στις προτάσεις του. Από την άλλη, η λήπτρια της δίκης- προσεπικαλούμενη – παρεμπιπτόντως εvαγόμεvη-προσθέτως παρεμβαίνουσα κατάθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τηv 23-02-2017 τις με ίδια ημερομηνία προτάσεις της. Μετά το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας με την από 06-04-2017 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου ορίστηκε η συζήτηση της υπόθεσης στη δικάσιμο, η οποία μνημονεύεται στην αρχή της απόφασης, αυτή δε εγγράφηκε στο με κωδικό 901 και υπό στοιχείο Κ πινάκιο υπό τον αριθμό 4, εvώ με την από 18-09-2017 ττράξη της Προέδρου του παρόvτος Τμήματος ορίστηκε ο Εισηγητής.

Η λήπτρια της αvακοίvωσης-προσεπικαλούμεvη-παρεμπιπτόvτως εvαγόμεvη προσθέτως παρεμβαίνουσα κατάθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου την 03/01/2017 την με ίδια ημερομηνία πρόσθετη παρέμβασή της. Σχετικά συντάχθηκε η με αριθμό 17/03-01-2017 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, στην οποία μνημονεύεται η υποχρέωση των διαδίκων να καταθέσουν προτάσεις εντός προθεσμίας εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της κύριας αγωγής, δηλαδή έως την 24-02-2017.Η λήπτρια της ανακοίvωσης- προσεπικαλούμεvη -παρεμπιπτόντως εvαγομέvη κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου την 23-02- 2017 τις με ίδια ημερομηνία προτάσεις της. Από την άλλη, οι ενάγοντες-καθ’ ωv η πρόσθετη παρέμβαση κατάθεσαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τηv 24-02-2017 τις με ίδια ημερομηνία προτάσεις τους και τηv 10-03-2017 την από 09-03-2017 προσθήκη στις προτάσεις τους. Μετά το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας με την από 06-04-2017 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου ορίστηκε η συζήτηση της υπόθεσης στη δικάσιμο, η οποία μνημονεύεται στην αρχή της απόφασης, αυτή δε εγγράφηκε στο με κωδικό 901 και υπό στοιχείο Κ τιιvάκιο υπό τον αριθμό 5, ενώ με τηv από 18-09-2017 πράξη της Προέδρου του παρόντος Τμήματος ορίστηκε ο Εισηγητής.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση τωv υττοθέσεωv, κατά τη σειρά εγγραφής τους στο οικείο πινάκιο, κανένας από τους διαδίκους δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

Πηγή: Lawsport.gr

Skip to content